Внедрение новейших препаратов и экологически чистых технологий
+7 (495) 565-41-94

Алфавитный перечень

Препарат/Оборудование

Скотоводство

Свиноводство

Птицеводство

A-4 Х    
B-130 Х    
Bewi-Spray-99-FA Х    
DD-S      
H400 Х    
PD-I Х    
Агримос Х    
Аква-клин   Х  
Актив Ист Х    
Алкосель Х    
Бутифор   Х Х
Глюколак Х    
Гринсейф   Х Х
Закваски для силосования Х    
ЗЦМ - Милковит Х    
Карбофикс Х Х Х
Карнизин   Х Х
Кау дринк Х    
Кингзим     Х
Кингфос     Х
Кингфос L     Х
Кокцизин-диклазурил 0.5%     Х
Кокцизин-никарбазин 25%     Х
Кокцизол-мадуромицин 1%     Х
Конфорт Драй Х   Х
Лайфсейф   Х Х
Левисель SC Х    
Лизунцы Х    
Мепрон Х    
Минерально-витаминный комплекс Х    
Неогепатокс   Х Х
Потолочные системы вентиляции Coolibri Х    
Реалак Х    
Салмат Омега-3 Х    
СекконФорт Х   Х
Селениум Ист Х    
Старвак Х    
Старкарнитол   Х Х
Ста-хол Х    
Токсипра Плюс Х    
Фарматан ТМ Х    
Фибраза Х    
Хипрабовис IBR Х    
Хипрабовис Баланс Х    
Хипрабовис-4 (Hiprabovis-4) Х    
Экстравитал   Х Х
Элитокс Х Х Х